Missie en Visie – Huisartsen Weemelanden – Vriezenveen
Koningsweg 36 7672 GD Vriezenveen Tel:0546-559585 Spoed 0546-568880

Missie en Visie

Onze Missie:

Huisartsen Weemelanden streeft naar het leveren van kwalitatief goede, brede en continue reguliere huisartsgeneeskundige zorg op maat.  We voldoen aan actuele standaarden en richtlijnen en volgen geldende wetgeving.
Persoonlijk contact met de patiënt is hierbij voor ons heel belangrijk. De huisarts kent zijn of haar patiënten en de patiënten kennen hun huisarts. Patiëntgerichtheid, efficiëntie, veiligheid, doelmatigheid, gelijkwaardigheid en respect zijn onze kernwaarden.

Onze Visie:

We zien de huisartsenpraktijk als essentieel onderdeel van de gezondheidszorg.
De huisartsenzorg die we leveren, leveren we als team. Al onze medewerkers dragen daaraan bij.

Door de wijze waarop we samenwerken kunnen we alle aspecten van huisartsenzorg meenemen in de zorg aan onze patiënten.
We borgen de kwaliteit door deel te nemen aan de praktijkaccreditatie van het Nederland Huisartsen Genootschap.
Deskundigheid vinden we belangrijk. Door middel van onderwijs en opleiding willen we bijdragen aan het voortbestaan van de huisartsenzorg.
We besteden aandacht aan, en bieden ruimte voor, de persoonlijke ontwikkeling van collega’s in de verschillende levensfasen.
Door het samenwerken met andere disciplines willen we bereiken dat het niveau van zorg gehandhaafd of verbeterd wordt en dat de voorzieningen in de eerste lijn voor de patiënten laagdrempelig en makkelijk bereikbaar zijn.
Door het delen en afstemmen van verantwoordelijkheden met andere zorgverleners hopen we te bereiken dat de verschillende zorgvragen op de juiste tijd, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener worden beantwoord.
We voelen als team de taak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. We zijn kritisch op nieuwe ontwikkelingen en voelen ons verantwoordelijk om bij te dragen aan beperking van kosten in de zorg.